Gå direkte til indhold

Støtte

Her kan du få en oversigt over hvorfra din forening kan få støtte og hvordan.

 • Hvert år uddeles cirka 44 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger.

  Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

  Retningslinjerne for puljen kan downloades her: 'Retningslinjer for DIF og DGI's foreningspulje'.

  Sådan søger I
  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Læs mere om dette her.

  Et formål pr ansøgning
  Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

  Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

  Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

  Midlerne skal bruges lokalt
  Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

  Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

  Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

  Bevilgede beløb
  DIF og DGI's foreningspulje bevilgede i 2018 i alt ca. 44 mio. kr. til mere end 1.200 idrætsforeninger. Databasen herunder indeholder information om de bevillinger, der blev givet til godt 1.200 foreninger i 94 kommuner i 2018. Der kan desuden søges på regioner, kommuner og aktivitet.Vær opmærksom på, at databasen præsenterer oprindelige bevillinger. Ved opfølgning på bevillingsmodtagende projekter i form af tro- og love-erklæring eller regnskab kan foreninger have tilbagebetalt en del af den oprindelige bevilling. Foreninger, der har tilbagebetalt hele bevillinger, fremgår ikke af databasen.


  Baggrund
  - Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.
  - Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.
  - For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.
  - Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen.
  - For spørgsmål kontakt konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje, Trygve Laub Asserhøj, på taa@dif.dk/43262173.

 • Ny millionpulje for familieidrætten i Danmark er åbnet

  Nyt samarbejde mellem Toms og Danmarks Idrætsforbund giver 2 mio. kroner til at få flere familier ud og røre sig. Puljen er åben og kan søges frem til 31. august 2019.

  Familieidræt handler om at være aktiv på tværs af generationer og om at være sammen om gode idrætsoplevelser. Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan både være gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter.

 • Giv teenagepiger en unik oplevelse med idræt og ansøg om en DIF og Always #LikeAGirl Camp - og motiver endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten

  Læs mere om det her

 • DIF giver normalt ikke direkte tilskud til idrætsforeninger og enkeltpersoner. Men der er dog nogle puljer og fonde samt rentefrit lån, der kan søges.

  Rentefrit lån 

  Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.

  DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

  Husk at søge om lån, inden projektets sættes i gang. Send eventuelle tegninger og beskrivelser med låneansøgningen, der også skal indeholde foreningens sidste regnskab og love. Hvis foreningen melder sig ud af sit specialforbund, skal restgælden betales med det samme.

  Kontakt: 
  Danmarks Idrætsforbund, DIF Økonomi
  Idrættens Hus
  2605 Brøndby
  Kontakt Linda Rudolphi
  Tlf. 43 26 20 15, lru@dif.dk

  Hent ansøgningsskema som pdf: Rentefrit lån

 • PULJEN ER PT. LUKKET

  Puljen har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt. Det er Guldsmeden Hotels, der med et bidrag på 187.000 kr., gør det muligt for DIF at åbne puljen for ansøgninger igen i år

   

  Det er Guldsmeden Hotels’ og DIFs holdning, at alle børn skal kunne dyrke idræt i fritiden. Idræt i foreningssammenhæng åbner op for mange fordele, bl.a. lighed på banen uanset alder, køn, socialklasse eller etnisk tilhørsforhold, og medvirker dermed til sammenhængskraften i samfundet.  Men mange børn står uden for foreningslivet, da deres forældre ikke har penge til at betale kontingentet, ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at forblive en del af idrætsfællesskabet. Det er denne puljes formål at hjælpe sådanne børn, så de kan blive eller forblive en del af en idrætsforening, og blive ligeværdige, integrerede medlemmer af samfundet. Det er en investering i vores alles fremtid. 

  Der er behov for denne pulje, da antallet af fattige danskere stiger år for år, så der i dag er omkring 50.000 børn, 
  der lever under fattigdomsgrænsen. Kontingentet, der skal betales for at være medlem af en forening, må ikke stå til hinder for, at disse børn kan have et sjovt og berigende fritidsliv. Børnene må ikke udsættes for ekskludering eller isolation grundet forældres økonomiske formåen.

  Støttekonceptet 
  Foreninger under DIF kan søge puljen til børn eller unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre og herigennem modtage støtte til betaling af barnets kontingent. Puljen søges ved at udfylde ansøgningsskabelonen, som sendes til mvh@dif.dk 

   


 • Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven.Folkeoplysningsloven er en decentral rammestyret lov. Lovens intentioner har altid været, at foreningslivet skal støttes med udgangspunkt i de lokale politiske forhold. Det betyder, at de enkelte tilskudsordninger har udviklet sig forskelligt, og der er derfor betydelig forskel på støttekriterier og beløbsstørrelser i kommunerne.

  Folkeoplysningsloven fastslår blot, at loven skal sikre offentlige tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.
  De aktuelle tilskudsregler justeres jævnligt, så det er vigtigt at man altid undersøger den konkrete ordning lokalt, eksempelvis på kommunens hjemmeside.

  Både skal og kan
  Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.

  Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Det kan besluttes, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere angivne formål, eksempelvis musikgarder, integrationsarbejde, ungdomsklubber eller lignende.
  Det er den enkelte forening, der træffer beslutning om valg af ledere, ansættelse af trænere samt om anvendelsen af tilskuddet.

  Lokal tilskudsmodel
  Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Kommunalpolitikerne kan desuden beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et fast grundtilskud pr. medlem eller et tilskud på baggrund af kontingentindtægterne. Tilskuddet kan sættes i forhold til den samlede kontingentbetaling. Nogle kommuner yder tilskud til lejrudgifter, kursusudgifter eller til anskaffelse af materialer og rekvisitter. Enkelte kommuner yder direkte tilskud til foreningernes administrationsomkostninger.

 • Kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger.

  Folkeoplysningsloven siger, at kommunen skal stille lokaler gratis til rådighed og betale udgifter til el, varme og rengøring. Kommunen kan dog opkræve et gebyr for lokalerne. 

  Kan kommunen ikke anvise ledige, egnede faciliteter, skal man i stedet yde et tilskud til på mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Kommunen giver tilskud til følgende driftsudgifter i foreningens egne lokaler.

  • Renter af prioritetsgæld.
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  Kommunen giver også disse tilskud til driftsudgifter i lejede lokaler:

  • Det aftalte lejebeløb.
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

  Vær opmærksom på, at kommunen kan beslutte ikke at give tilskud til nye lejemål.
  Den præcise formulering af lovens enkelte bestemmelser står naturligvis i folkeoplysningsloven.

 • Søg om beløb op til 15.000 kr., så flere får mulighed for at dyrke mere motion og skabe sociale relationer.
  Carlsberg Sportsfond er oprettet i anledning af brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag i 2011. Fondet, det er almennyttigt, lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, fx et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution. Der kan højest søges om 15.000 kr.

  Klik på linket herunder og gå til hjemmesiden med Carlsbergs Sportsfond.

 • Der mange penge at hente hos fonde og i legater. Også for idrætsforeninger.

  I Legatbogen er der mere end 100 tilskudsmuligheder for idrætsforeninger. Derudover er der også tilskudsmuligheder direkte rettet mod idrætsudøverne.
  Nogle legater er på mindre beløb, men nogle fonde uddeler i gennemsnit 30 millioner kroner om året. 
  Flere legater er rettet direkte mod idrætsforeninger og andre er mere brede og henvendt til grupper, der ønsker at skabe fritidsaktiviteter for et lokalområde.

  Gå selv på jagt i Legatbogen ved at klikke på knappen herunder.