Gå direkte til indhold

Social ansvarlighed

DIF anvender idræt til at integrere socialt udsatte grupper i samfundet. Idræt kan nemlig give både nyt netværk og øget livsindhold for den enkelte.

DIF get2sport er finansieret af DIF, Integrations- og Udlændingeministeriet samt Nordea Fonden. 

 • DIF get2sport handler om at styrke de lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder, så børn og unge kan blive medlem af en forening og på sigt blive frivillige ledere.

  Arbejdet sker i samarbejde med kommunerne, der er med til at finansiere initiativet lokalt. DIF get2sport har (tal fra 2017) et samarbejde med 27 udsatte boligområder i 18 kommuner. 

 • Det frivillige idrætsforeningsliv har nogle særlige udfordringer i udsatte boligområder: Det kan være en overrepræsentation af børn, hvis forældre ikke er etnisk danske og/eller er uden for arbejdsmarkedet. Det kan også være en overrepræsentation af beboere fra kulturer, som ikke kender den danske idræts- og foreningskultur.

  For en idrætsforeningerne kan fungere, er det nødvendigt at finde den rette balance mellem antallet af frivillige og antallet af aktive børn og unge.
  Derfor arbejder DIF get2sport med at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer.
  Dermed bliver det mere attraktivt at være træner og lettere at rekruttere frivillige.

  DIF get2sport hjælper også med til at, at foreningerne får trænere og ledere fra egne rækker. På den måde sikres fødekæden i foreningen.

 • Indsatsen er altid tilpasset de lokale forhold og udfordringer og ikke mindst de lokale idrætsforeningers styrker og begrænsninger. Der er derfor ikke tale om et færdigt koncept, der er udrullet i alle DIF get2sport-områderne. Alligevel kan indsatserne deles op i seks områder.

  1. Aflaste de frivillige ledere og trænere
  De deltagende kommuner og idrætsforeninger kan trække på en lønnet medarbejder, der har til opgave at aflaste de frivillige ledere og trænere. Der er ikke tale om en erstatning for de frivillige, men alene en aflastning. De aflastende medarbejdere tager sig primært af administrative, praktiske og strategiske opgaver, og arbejder med at få medlemmernes forældre til at involvere sig.

  Den nyeste undersøgelse af DIF get2sport viser, at 80 procent af de frivillige ledere og trænere i en DIF get2sport støttet forening ved, at der er en ressourceperson, som kan aflaste dem. Af dem giver hele 84 procent. udtryk for, at den aflastende medarbejder er ’vigtig’ eller ’meget vigtig’ for, at de kan/vil være frivillig i foreningen.

  2. Støtte til den daglige drift
  Vi støtter på forskellig vis foreningerne i den daglige drift. Det kan handle om, at træneren til et fodboldhold står med en forældrekreds, hvor ingen har bil, og derfor ikke kan køre til den næste kamp. Her gør vi, hvad vi kan for at hjælpe til med en transportordning. Udfordringen er nemlig at hvis transport til udebanekampene er trænerens ansvar, så gider træneren som oftest ikke længere være træner.

  3. Kommunal involvering

  En af styrkerne ved DIF Get2Sport er, at kommunerne er med til aflønne de aflastende medarbejdere. Den kommunale forankring er med til at sikre, at de kommunale institutioner bliver involveret, hvis der er behov for ekstra støtte til særlige sociale udfordringer.

  4. Nationalt netværk
  DIF get2sport samler løbende de involverede personer fra kommuner såvel som foreningerne til nationale og regionale møder, hvor de kan lære af hinandens erfaringer. Disse nationale og regionale møder er vigtige i forhold til løbende at udvikle og optimere både den lokale og nationale DIF get2sports-indsats. Her samles frivillige og professionelle, der i det daglige arbejder med de ganske særlige udfordringer og muligheder, som er forbundet med at drive et frivilligt foreningsliv i et udsat boligområde.

  5. Uddannelse
  Der afholdes løbende traditionelle specialforbundskurser fx træner- og dommerkurser. Der udarbejdes derudover skræddersyede forløb, når der er behov for det.

  6. Endnu bedre til det man er god til
  DIF get2sport arbejder additionelt. Det vil sige, at fokus er på at gøre de udvalgte idrætsforeningerne endnu bedre til det, de i forvejen er gode til. Det sker ved at tilføre ressourcer, kompetencer og netværk til de eksisterende foreningers daglige arbejde. 

 • Effekterne af projektet er positive og veldokumenterede. DIF get2Sport har en styrke i forhold til at nå og fastholde børn og unge, som færdes i et højrisiko miljø og har en højrisikolivsstil og dermed en markant forhøjet risiko for at begå kriminalitet (CFBU 2013: Unge, Sport og Kriminalitet).

  Unge og børn får desuden sundhedsmæssige og sociale gevinster ved at være medlem af en idrætsforening, der er en del af DIF get2sport indsatsen. De bliver gladere og får mere energi, som resulterer i bedre skolegang. Derudover får de i foreningen nogle kompetencer - fx evnen til at samarbejde - som de kan bruge i deres videre liv til at få en uddannelse og på sigt et arbejde (Oxford Research 2014: Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde).

  Underbyggede resultater
  Den nyeste undersøgelse af DIF get2sport fra maj 2017 gennemført af DIF’s analyseafdeling underbygger Oxford Researchs fund. Resultaterne af undersøgelsen underbygger endvidere pointen, at idrætsforeningerne fungerer som integrerende platforme og skaber fællesskaber for mennesker på tværs af forskellige sociale og kulturelle baggrunde.

  Hovedpointer fra DIF Get2Sport undersøgelsen: [Der skal linkes til undersøgelsen]

  • 77 procent af medlemmerne svarer, at de har ’fået nye venner med en anden baggrund end deres egen’.
  • 91 procent af børnene svarer, at de lærer noget af at være i en idrætsforening: Henholdsvis 77 og 76 procent giver udtryk for, at de ’har fået mere mod på nye udfordringer’ og ’fået mere selvtillid’. Over 80 procent svarer, at de ’har fået mere energi’ og ’er blevet bedre til at samarbejde med andre’. 51 procent af dem, hvis forældre er født udenfor Danmark, angiver, at de er blevet bedre til dansk.
  • 62 procent af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at de er blevet gladere for at gå i skole, efter de er begyndt i en idrætsforening.
  • 50 procent af medlemmerne svarer, at de også bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning. Undersøgelsen viser altså også, at idrætsforeningerne fungerer som et socialt samlingspunkt for de unge beboere i de udsatte boligområder.
  • I undersøgelsen er der adskillige citater fra DIF Get2port aktører, der underbygger, at idrætsforeningerne kan give børn og unge et lokalt tilhørsforhold til et trygt og positivt fællesskab, der kan være med til at mindske risikoen for, at de søger fællesskaberne, der findes i radikale- og kriminelle miljøer (se side 9-10).
  • 90 procent af medlemmerne svarer, at de er blevet mere tilfredse med deres liv, efter de er begyndt i en idrætsforening.
 • Veteraner skal tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv

  DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

  DIF Soldaterprojekt har kørt siden 2011 i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund. 

 • 80 procent oplever de har et bedre liv

  Evaluering og analyse af den første projektperiode viser, at 80 procent af deltagerne har udtrykt, at deltagelsen har givet dem en forbedring i deres livsvilkår generelt. Flere end halvdelen af de skadede veteraner tog desuden en civil drejning i form af uddannelse eller arbejde. I projektperioden 2017 til 2019 udvides DIF Soldaterprojekt til også at omfatte psykisk skadede soldater, og således fortsat udvikle de idrætslige aktiviteter for begge grupper af skadede veteraner.

 • DIF Soldaterprojekt prioriterer samarbejde på tværs

  Projektet skal anvende idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran.

  DIF Soldaterprojekt sætter samarbejde på tværs af mange forskellige interessenter højt på prioriteringslisten og har samarbejde med alle de regionale behandlingstilbud, en række kommuner (jobcentre og veterankoordinatorer), universiteter og organisationer.

  Reducere udgift
  Projektet skal også medvirke til at reducere den relativt høje, samfundsmæssige udgift, der er forbundet med veteraner, der ikke resocialiseres og kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

  Fællesskabet og idrætten skal ses som det bærende middel til at nå målet, fordi formålet på den lange bane er, at de skadede veteraner kommer til at indgå som velfungerende borger og igen kan bidrage positivt til deres eget liv. 

 • Aarbejder med fællesskabet som fundament

  Projektet vil sætte fokus på de merværdier idrætsdeltagelse giver, såsom idrætslige og sociale kompetencer, øget sundhed, selvtillid, selvstændighed og gode oplevelser.

  Vi arbejder med fællesskabet som fundament, samt med recoveryprocesser som underbyggende for den enkeltes vej tilbage. Det drejer sig om at udvikle en praksis, der understøtter den enkelte veterans vej tilbage og som undgår at fastholde mennesker i afhængighed af professionelle støttesystemer – altså rejsen fra militær til civil.

  Rejsen fra militær til civil handler om at komme sig fra en traumatisk oplevelse og et tab af førlighed, og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de veteraner, som får alvorlige psykiske vanskeligheder. 

 • Vægter udvikling af stærke og ligeværdige samarbejdsrelationer

  Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv.

  Det er det, vi i DIF Soldaterprojekt ved, at vi kan understøtte. Foreningslivet og fællesskaber i både civile og militære foreninger understøtter lige netop denne proces.

  Vi vægter udvikling af stærke og ligeværdige samarbejdsrelationer med både veteran og pårørende. På den måde bliver aktiviteter og nye læring langt bedre forankret.

   

 • I tre år påtager DIF sig et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris,

  DIF har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris, da de var udsendt i internationale militære missioner.

  Projektet skal skabe et fundament i idrætten gennem blandt andet allerede etablerede aktiviteter for at genetablere den nødvendige livsbalance, som kræves i overgangen fra militær til civil.

  DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2019.

Indholdsansvarlig
Rune Oland TanggaardProjektleder, DIF SoldaterprojektDIF Public Affairsrot@dif.dkMobil: 27 49 49 50
Lars KrusePA-KonsulentDIF Public Affairslkr@dif.dkMobil: 20 41 41 81
Indholdsansvarlig